اعضای کمیسیون فنی


  • صدراله هوشیاردشتکی
  • منصور کامگاری
  • حمید فقیهی نژاد