اشخاص حقوقی

مرحله اول تکمیل فرم تقاضای پروانه کسب توسط مدیرعامل شرکت و تسلیم آن به اتحادیه
ثبت درخواست در دفتر مخصوص اتحادیه
ارائه رسید به متقاضی مبنی بر دریافت تقاضای ادامه مطلب ←
تمدید پروانه کسب

مرحله اول تکمیل فرم تقاضای تمدید پروانه کسب توسط متقاضی پروانه کسب و تسلیم آن به اتحادیه
ثبت درخواست در دفتر مخصوص اتحادیه
ارائه رسید به متقاضی ادامه مطلب ←جابجایی محل کسب

مراحله اول
تکمیل فرم تقاضای جابجایی پروانه کسب توسط متقاضی و تسلیم آن به اتحادیه
ثبت درخواست در دفتر مخصوص اتحادیه
ارائه رسید به ادامه مطلب ←مباشرت

دلایل نیاز به مباشر عدم حضور دائمی دارنده پروانه کسب در محل
نداشتن صلاحیت فنی دارنده پروانه کسب مرحله اول
درخواست معرفی ادامه مطلب ←